Speciális szolgáltatások:

 • kapcsolattartás elősegítés érdekében kapcsolattartási ügyelet, 
 • készenléti ügyelet, krízis esetén állandóan igénybe vehető telefonos segítő szolgáltatás,
 • utcai-lakótelepi szociális munka,
 • jogi tájékoztatás – tanácsadás,
 • pszichológiai tanácsadás, 
 • szakmai tanácsadás nyújtása az illetékességi területen működő család és gyermekjóléti szolgálatok számára,
 • óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység biztosítása, a Váci Járás illetékességi területén lévő valamennyi közoktatási intézménybe,
 • szociális diagnózis készítése.
 • kórházi szociális munka
 • családterápia,család konzultáció

 

Kapcsolattartási ügyelet:

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 7/B. §-a alapján a szolgáltatás alapvető célja a gyermeki jog biztosítása. 

A gyermeki jogokról szóló ENSZ Egyezmény 9/3. pontja alapján a szülőjétől elszakadt gyermeknek joga van rendszeres, közvetlen, élő kapcsolatot tartania a tőle külön élő szülőjével is.

A kapcsolatügyelet célja, hogy semleges és nyugodt környezetet biztosítson a gyermek(ek) és a külön élő szülő/hozzátartozó számára a találkozásra, együttlétre, meghatározott időpontban és időtartamban, szükség szerint gyermekvédelmi szakember jelenlétében.

Szakmai munkaként konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) biztosítása. Azok a szülők vehetik igénybe a szolgáltatást, akik mediátor segítségével megállapodást kötöttek egymással.

Egyetértenek a kapcsolatügyelet céljával, aláírják a kapcsolatügyeleti együttműködés kereteiről szóló egyezséget, hajlandóak a fokozatosság, a kapcsolattartási szintek és lépcsőfokok betartására, és elfogadják a házirendet.

Cél a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása.

Igénybe vevők köre: a Váci Humán Szolgáltató Központ ellátási kötelezettségi körébe tartozó gyermekek és szüleik.

A kapcsolattartási ügyelet helyszíne: 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

Ügyeleti idő: :                                

 hétfő – csütörtök:         08:00 – 15:00

péntek 08:00 – 12:00

minden páratlan szombat: 08:00 – 12:00

Készenléti szolgálat:

A készenléti szolgálat célja a Család – és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl, felmerülő szociális krízishelyzetekben történő, azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.

 A készenléti ügyeletet ellátó munkatárs szakszerű és gyors segítséget nyújt, vagy szükség esetén megfelelő segítséget mozgósít. 

A készenlétben dolgozó esetmenedzserek heti váltásban látják el a feladatot. 

A készenléti szolgálat egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával áll a rászorulók rendelkezésére: 06/30-827-8558

A hatékony intézkedés érdekében egy címlistát állítottunk össze, a közérdekű intézmények nevével, címeivel, telefonszámaival, email címekkel valamint az adott ügyekben eljáró illetékes szakemberek nevével.

Az utcai – lakótelepi szociális munka: 

Speciális szakfeladat célja az utcán csellengő gyermekek és fiatalkorúak speciális segítése, illetve a lakóhelyről önkényesen távozó, ellátás és felügyelet nélkül maradt gyermekek helyzetének rendezése. 

A prevenciós munka során a cél az, hogy segítséget kapjanak a gyerekek és fiatalok a szabadidejük hasznos eltöltéséhez. Ez egyrészt az utcai és lakótelepi szociális munkások által szervezett klubfoglalkozások, programok segítségével, másrészt más szervezetek, intézmények szintén a gyerekeknek szóló programjainak, szolgáltatásainak ajánlásával, megismertetésével történik.

Pszichológiai tanácsadás:  

A Család- és Gyermekjóléti Központ rendszeres és folyamatos pszichológiai megsegítést biztosít a hozzá fordulók gyermekek, és családjuk részére. Az ingyenesen biztosított szolgáltatással az ügyfelek kapcsolatba kerülhetnek: 

 • önként,
 • a családsegítő vagy az esetmenedzser ajánlására, 
 • hatósági kötelezés által. 

A szolgáltatás előzetes egyeztetést követően folyamatosan biztosított az intézmény Váci telephelyén valamint szükség esetén a központ illetékességi területéhez tartozó települések külső helyszínein is. 

Jogi tanácsadás: 

Intézményünk a jogi kérdések megválaszolása, értelmezése, jogi konfliktusok kezelése-rendezése érdekében jogi tanácsadást nyújt. Feladatellátás rendszeressége: előzetesen egyeztetett időpontban tanácsadás formájában.  

Szociális diagnózis:

A szociális diagnózis része az egyén szükséglet- és jogosultság vizsgálata. A szociális diagnózis készítését a járásszékhely településeken működő család- és gyermekjóléti központok végzik. A központok feladata a jövőben bővül, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet szerinti családsegítéshez kapcsolódó tanácsadási feladatok, a speciális szolgáltatások nyújtása és a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéshez kapcsolódó esetmenedzseri feladatok mellett, a szociális diagnózis elkészítése új feladatot jelent.

 

 

Kórházi szociális munka

A kórházi szociális munka során a betegek, illetve családjuk, közösségük szociális problémáinak megoldásához nyújtunk segítséget.

 

Célja:

 • prevenció,
 • veszélyeztetett esetek jelzése,
 • betegek tájékoztatása az elérhető szolgáltatásokról és az igényelhető ellátásokról,
 • információnyújtás a betegek és hozzátartozóik részére,
 • elbocsájtás előkészítése, otthoni körülmények vizsgálata, szükség esetén KT készítése,
 • kapcsolattartás a területi ellátó szolgálatokkal (házi orvos, védőnő,  házi gondozó szolgálat, szociális     étkezés, polgármesteri hivatalok, család- és gyermekjóléti szolgálatok),
 • otthonápolás, házigondozás, szociális étkezés, szociális otthoni elhelyezés lehetőségeiről tájékoztatás és ezek ügyintézésében segítségnyújtás
 • nyomtatványok biztosítása a különböző ellátások igényléséhez (pl. önkormányzati segélyek)

hosszú távú gondozási folyamat szükségessége esetén jelzés a lakóhely szerint illetékes család-és gyermekjóléti szolgálat felé.

Családterápia, család konzultáció

A családterápiás szemlélet alapja, hogy rendszerben tekintünk a családra. Az egyes tagok működése befolyásolja az egész rendszert, ugyanakkor a rendszerben fellépő problémák rosszul hatnak az egyes tagokra is. Ha az egész rendszert kezeljük, tehát magát a családot, az gyakran megoldja , de legalábbis sokat segít az egyéni problémákon. Ahol a gyermek áll a fókuszban, ott nem lehet kikerülni a családot, hiszen a gyermek csupán tünethordozója a saját rendszerének, a családjának.