Álláspályázatok

Gazdasági vezető pályázat

Vác Város Önkormányzata Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

20/B. § alapján

pályázatot hirdet

 

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ

Gazdasági vezető (vezető)

munkakör betöltésére.

A vezetői beosztás megnevezése:

Gazdasági vezető (vezető)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2023. február 1-től betölthető.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Váci Humán Szolgáltató Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

 1. február 1-vel a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ jogutódjaként létrejön a Váci Humán Szolgáltató Központ, melynek részét képezik a következő szakmai egységek: családsegítő szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, szociális étkeztetés, hajléktalanok átmeneti szállása, nappali melegedője és éjjeli menedékhelye, utcai szociális munka, területi védőnői szolgálat, iskola- és ifjúságegészségügyi szolgálat, bölcsődei ellátás.

A gazdasági vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Elvégzi az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-a szerint.
 • Váci Humán Szolgáltató Központ gazdasági feladatainak koordinálása, az intézmények pénzügyi-gazdasági, ezen belül különösen tervezési, végrehajtási, beszámolási, könyvvezetési és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok elvégzése.
 • Felelős a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért.
 • A beosztott munkatársak tevékenységének közvetlen irányítása és ellenőrzése; a munkaköri leírások elkészítése, a feladatok meghatározása; a helyettesítések megszervezése; szabadságolási ütemterv elkészítése.
 • A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos naprakész frissítése.
 • Költségvetés, költségvetési beszámoló készítése, előirányzatok rendezése, állami támogatás igénylése és elszámolása, évközi adatszolgáltatások. Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának folyamatos ellenőrzése.
 • Gazdasági események analitikus és főkönyvi könyvelése.
 • Bejövő és kimenő számlák ellenőrzése.
 • Folyószámlák és főkönyv egyeztetése.
 • Részvétel hatósági ellenőrzésekben, anyagok összeállítása.
 • Operatív közreműködés könyvvizsgálatban.
 • Házipénztár vezetésének irányítása, ellenőrzése.
 • Beruházásokhoz tartozó dokumentáció és megtérülési számítások készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), t a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint az intézményre vonatkozó kollektív megállapodás releváns pontjai és rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368//2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 12. § (1) bekezdése szerinti felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.
 • Szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
 • Nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Költségvetési intézménynél szerzett legalább 5 év tapasztalat,

 

 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

Pályázati elbírálásnál előnyt jelent:

 • EPER integrált szoftver felhasználói szintű ismerete;
 • Központosított illetményszámfejtés (KIRA) ismerete;
 • Költségvetési intézménynél szerzett 3-5 év vezetői tapasztalat;
 • Könyvelési gyakorlat az új államháztartási számvitel szerint;
 • Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátást végző intézményben szerzett tapasztalat;
 • Civil szervezeteknél szerzett tapasztalat;
 • Magyar adójogszabályok magas szintű, naprakész ismerete.

 

A jelölttel szemben támasztott kompetenciák:

 • Jó kommunikációs- és együttműködési készség;
 • Precíz, önálló munkavégzés;
 • Gyors problémamegoldó képesség;
 • Priorizáló és rendszerező képesség;
 • Szakmai elkötelezettség és kiemelkedő szakmai ismeret;
 • Kiegyensúlyozott, proaktív személyiség;
 • Magas szintű munkabírás.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • Vezetési program, mely tartalmazza a gazdálkodás rövid és hosszú távú innovatív céljait bemutatva 10-15 oldalban;
 • Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata;
 • A pályázó költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló munkáltatói igazolás;
 • A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító igazolvány másolata;
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek;
 • Nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén a pályázóval szemben a Kjt. 41.§-ában felsoroltak szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék;
 • Az Szt. 151. § (3) bekezdés szerinti regisztráció igazolása.

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2023. február 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2600 Vác Deákvári fasor 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „VCSGYK Gazdasági vezető”.
 • Elektronikus úton e-mail címen keresztül: szocigazgato@gmail.com
 • Személyesen: 2600 Vác Deákvári fasor 2. Járja Andrea igazgató vagy helyettese részére átadva.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Járja Andrea igazgató nyújt, a 06 30 575 0730-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt., valamint a Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a Kjt. 20/A. §-a szerinti szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Ezt követően Vác Város Polgármestere dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Ennek eredményéről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kinevezésben a Kjt. 21/A §-a alapján három hónap próbaidő megállapítására kerül sor.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatásnál 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
• vac.hu
• kozigallas.hu