Család – és Gyermekjóléti Központ feladata:

A szolgáltatás igénybevételének módja és illetékességi területe, a Váci Járás illetékességébe tartozó teleülések hatósági eljárásra kötelezetteinek köre.

A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységek a következők: Javaslattétel a gyámhivatal részére a gyermek védelembe vételére, megelőző pártfogására, ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, családba fogadására, harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére, családba fogadó gyám kirendelésére, tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, gondozási helyének megváltoztatásához.

Speciálisszolgáltatások biztosítása:

 • kapcsolattartás elősegítés érdekében kapcsolattartási ügyelet,
 • készenléti ügyelet, krízis esetében állandóan hívható telefonos ügyelet, segítség mozgósítása.
 •  utcai-lakótelepi szociális munka,
 •  jogi tájékoztatás – tanácsadás,
 • pszichológiai tanácsadás,
 • szakmai tanácsadás nyújtása az illetékességi területen működő család és gyermekjóléti szolgálatok számára,
 • óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység biztosítása, a Váci Járás illetékességi területén lévő valamennyi közoktatási intézményben
 • szociális diagnózis.

Család és Gyermekjóléti alapszolgáltatás:

A szolgáltatást igénybevételének módja-illetékességi területe:

Vác közigazgatási területén állandó illetve tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek és családjaik számára. Az igénybe vett szolgáltatások térítési díjmentesek, ingyenesen biztosítottak az ellátottak számára. A szolgáltatás feladatai az önkéntesség elvének mindenkori figyelembevételével, a segítségre szorulók személyiség és szabadságjogainak tiszteletben tartásával végzi.

A szolgáltatás igénybevétele

 • a gyermek testi-lelki egészségének érdekében a családban történő nevelést segíti a jogok és lehetőségek ismertetésével, a támogatásokhoz való hozzájutás segítésével, szabadidős programok szervezésével, tanácsadással;
 • észlelő és jelzőrendszer működtetése;
 •  veszélyeztetettség megelőzése;
 •  a veszélyeztető okok feltárása, megoldási javaslat készítése;
 • a kialakult veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése;
 • családgondozás önkéntesen vállalt együttműködés keretében,
 • a visszahelyezés érdekében családgondozás, illetve utógondozás biztosítása az érintett intézményekkel együttműködve esetmegbeszélések – tanácskozások szervezése,
 • tájékoztatás, tanácsadás, segítségnyújtás, munkája során eseti és folyamatos tanácsadást, gondozást nyújt;
 •  a családsegítés az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátása; az igénylő kérelmére, problémáinak rendezése érdekében életvezetési és egyéb tanácsokat ad, segítséget nyújt – lehetőség szerint természetbeni juttatást is biztosít;
 • a szolgálat közreműködik az igénylő: családi gondjainak rendezésében, életvitelét hátrányosan befolyásoló okok, feltárásában, illetve megszüntetésében, mentális gondjainak megoldásában;
 •  folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális helyzetét, jelzőrendszert működtet a rászorulók felkutatására;
 • információt nyújt az egyén számára elérhető szociális juttatásokról, egészségügyi- és szociális intézmények szolgáltatásairól.